مارک تواین. زادۀ ۳۰ نوامبر ۱۸۳۵ - درگذشتۀ ۲۱ آوریل ۱۹۱۰

 
Le rôle d’un ami, c’est de se trouver à votre côté quand vous êtes dans l’erreur, puisque tout le monde sera à côté de vous lorsque vous aurez raison . Mark Twain
 
وظیفه ی یک دوست بودن در کنار شماست وقتی که اشتباه می کنید، زیرا همه در کنار شما خواهند بود وقتیکه اشتباه نمی کنید.مارک توان
 
/ 1 نظر / 4 بازدید

گفتمش نقاش را نقشی بکش از زندگی با قلم نقش حبابی بر لب دریا کشید