فرشته نگهبان

Un homme marche dans la rue lorsqu'il entend un cri
derrière lui :

"STOP! ARRÊTEZ SINON VOUS ALLEZ PRENDRE UNE BRIQUE SUR LA TÊTE "

Le gars s'arrête et au même moment, une brique qui s'était détachée d'un
immeuble lui passe devant le nez. Le gars se retourne personne...

Un peu plus tard, alors qu'il veut traverser la rue, il entend encore :

"STOP ! ARRÊTEZ SINON VOUS ALLEZ VOUS FAIRE RENVERSER"

Le gars s'arrête, laisse passer une voiture et comme il ne voit personne
derrière lui, il demande tout haut:

- Mais qui êtes-vous?

La voix répond:

- Je suis votre ange gardien

Et le gars répond :

- Ah ouais ?! Et où étais-tu quand je me suis marié alors !

پسره تو خیابون قدم می زد یهو صدایی از پشت سرش شنید که داد میزد ....ایست نرو وگرنه یه اجر میاد می خوره تو سرت همین که پسره ایستاد یه اجر از یه ساختمون جدا شد و از بیخ گوشش گذشت....چند لجظه بعد همین که می خواست از خیابون رد بشه  دویاره صدایی از پشت سرش شنید که داد میزد نرو و گر نه له لورده میشی  پسره ایستاد تا یه ماشین با سرعت اومد از جلوش رد شد و از خطر در امان ماند.

پسره پشت سرش و نگاه کرد و چون چیزی ندید با صدای بلتد فریاد کشید....

تو کی هستی.

صدا جواب داد .من فرشته نگهبان تو هستم .

پسره با عصبا نیت جواب داد  پس وقتیکه  می خواستم زن بگیرم کدوم گوری بودی

09.11.2012

/ 1 نظر / 13 بازدید
نگین

:)))))))))))))))))))))))))))