یادش بخیر متن مائدهای زمینی اندره ژید

ناتانائیل آرزو مکن که خدا را در جایی جز همه جا بیابی. هر مخلوقی نشانی از
خداست و هیچ مخلوقی اورا هویدا نمی سازد. همان دم که مخلوقی نظر ما را به خویشتن
منحصر می کند ما را از خدا بر می گرداند.

 

ما همگی اعتقاد داریم که باید خدا را کشف کرد. دریغا که نمی دانیم همچنان
که در انتظار او به سر می بریم به کدام درگاه نیاز آوریم . سرانجام نیز این طور می
گوییم که او در همه جا هست. هرجا و نایافتنی است.

 

به هر کجا بروی جز خدا چیزی را دیدار نمی توانی کرد. خدا همان است که پیش
روی ماست. ناتانائیل ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن می نگری.

 

ناتانائیل من شوق را به تو خواهم اموخت. اعمال ما به ما وابسته است. همچنان
که درخشندگی به فسفر. درست است که اعمال ما ما را می سوزانند ولی تابندگی ما از همین
است و اگر روح ما ارزش چیزی را داشته دلیل بر آن است که سخت تر از دیگران سوخته
است.

 

برای من خواندن این که شن ساحل ها نرم است کافی نیست. می خواهم پای برهنه
ام این نرمی را حس کند. معرفتی که قبل از آن احساسی نباشد برای من بیهوده است.
هرگز در این جهان چیزی ندیده ام که حتی اندکی زیبا باشد مگر آن که فورا آرزو کرده
ام تا همه ی مهر من آن را دربرگیرد

/ 1 نظر / 5 بازدید